"Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer" "Albanische Juristen in Schweiz und Albanische Anwälte in Schweiz" "Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer"

Miftar Zymberi

Rechtsberatungsbüro 

The Law Office 


Miftar Zymberi - Jurist / Mediator

Tel.: 078 866 76 05 

[email protected] 

Beratungshotline

(Wenn Sie die Rechtsauskunft per Telefon erhalten möchten, wählen Sie)

0900 00 22 44   

Unser Erfolg hängt von Ihrem Erfolg ab

Shërbimet tona në detaje


Këshilla juridike

• drejtës familijare,

• drejtës për të huaj,

• drejtës të punës,

• e drejta biznesore

•e drejta kontraktuale dhe negociata biznesore 

•E drejta nderkombëtare kontraktuale dhe negociata nderkombëtare biznesore

• drejtës ndërkombëtare,

e drejta e patundshmërive

Inkoterm

E drejta e akcionareve Mediation 

(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)Informacione 

në lidhje me  (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit,  informata për lejeqëndrim. 

• Rregullimin dhe kerkesat e qeshtjeve pensionale - Renten AHV/IV & BVG


___________________________


Shërbime tjera

•Përpilim te shkresave

• lutje,

• kërkesa, ankesa,

• letra përgjigje,

• kontrata të ndryshme,

• plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

• Shkresa administrative tjera.


Përkthime profesionale 

Shqip-Gjermanisht _______________________________________


Miftar Zymberi 


Përgaditja profesionale


Master of Law - Univesiteti Salford - Manchester, Mbretëria e Bashkuar (në vazhdim)

Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste - Avokati për të mitur


Mediation Ekonomik SGO Business School - Glattbrug - Mediator Ekonomik

 Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation – Mediator KSM


Ndjekja e Moduleve te Studimeve Master në Universitetin e Bernit

Provimin e gjuhës gjermane në Universität Bern und Universität Zürich

Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës - Jurist i diplomuar


Anëtarë

Mediator  (Ndërmjetësim) - MiKK - Ndërmjetësues në rrëmbimin ndërkombëtar te fëmijëve

_________________